Povinné informace

Název:

Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice

Důvod a způsob založení:

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.  Jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou.
Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

Organizační struktura:

počet tříd: 1
počet dětí:  22 (maximální hygienou stanovená kapacita: 22)
počet zaměstnanců: 6 

Kontaktní spojení:

poštovní adresa: Telnice 83, 403 38 Telnice

adresa úřadovny: Telnice 83, 403 38 Telnice    
úřední hodiny: ve všedních dnech dle domluvy
telefonní čísla: 475 223 387, 777 004 329
číslo faxu: -
datová schránka: b2sk2ek
internetové stránky: www.mstelnice.eu
e-podatelna: mstelnice-ul@mstelnice.eu

Účet pro platby:

ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem - 224580761/0300

IČ:

751 30 980

DIČ:

CZ75130980 (neplátce DPH)

Dokumenty:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní řád

Výše úplaty a stravného

Rozpočet:

Rozpočet mateřské školy na provoz stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát.

Žádosti o informace:

Informace lze získat ústně, písemně nebo na e-mailu školy: mstelnice-ul@seznam.cz

Příjem žádostí a podání:

Lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Telnice 83, 403 38 Telnice nebo elektronicky na e-mail: mstelnice-ul@mstelnice.eu

Opravné prostředky:

Lze podávat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Telnice 83,

403 38 Telnice

Formuláře:

Žádost o poskytnutí informací.
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Žádost
Odvolání

Životní situace:

Popisy postupů - návody pro řešení nejsou stanoveny.

Předpisy:

Zákon č. 561//2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jinám vzdělávání ("školský zákon"), v platném znění.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v planém znění.
Vydané právní předpisy nemáme.    

Úhrady za informace:

Sazebník úhrad za poskytování informací.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nemáme.

Sazebník

Licenční smlouvy:

Nemáme.

Výroční zpráva:

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

ČŠI:

Inspekční zpráva Čj. ČŠIU-1517/18-U

Home