Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

se řídí zákony, vyhláškami a nařízeními vlády, které souvisejí s veškerými procesy školy. Je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a příslušných prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění, zákona č. 94/1963 Sb. o rodině v platném znění, Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.    

Práva dětí

 • Děti mají právo na vzdělání.
 • Dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu.
 • Dítě má právo svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne.
 • Dítě má právo svobodně zvolit činnost z nabídky v hlavních řízených činnostech.
 • Dítě má právo svobodně se, v rámci slušného chování, vyjadřovat ke všem rozhodnutím pedagoga.
 • Dítě má právo svobodně volit hru v době volných her.
 • Dítě má právo na informace, které je zajímají (odpovědi jsou přiměřené jejich věku).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti, s možností rozvoje, který si chce potvrdit svoji identitu.
 • Dítě má právo sdružovat se s ostatními nebo zůstat samo – právo na soukromí.
 • Dítě má právo na ochranu před nebezpečím.
 • Dítě má právo na odpočinek.
 • Dítě má právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.
 • Dítě má právo na vlídné, laskavé, ohleduplné a vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy.

Práva zákonných zástupců (rodičů)

 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí a na poradenskou pomoc.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo po dohodě s pedagogem být po určitou dobu přítomni činnostem ve třídě a mají možnost zúčastňovat se akcí pořádaných školou.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo projevit přiměřenou a slušnou formou jakékoli připomínky k provozu školy, učitelce, ředitelce i ostatním zaměstnancům školy.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají právo vyzvednout si své dítě v průběhu dne – po předchozí dohodě s ředitelkou nebo učitelkou.  

Povinnosti zákonných zástupců  (rodičů) a dětí

 • Děti dodržují společně vytvořená pravidla.
 • Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy.
 • Zákonný zástupce (rodič) dítěte je povinnen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni osobně předat dítě učitelce do třídy. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až v okamžiku předání dítěte zákonným zástupcem (rodičem, pověřenou osobou). Je nepřípustné, aby dítě docházelo do mateřské školy samotné! Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem (rodičem) dítěte.
 • Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni oznámit mateřské škole každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost informovat učitelky o změnách chování nebo zdravotního stavu dítěte, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání či zdraví ostatních dětí. Do mateřské školy dochází děti zdravé, bez zjevných projevů nemoci s ohledem na zdraví ostatních dětí.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost oznamovat škole údaje podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dětí a změny v těchto údajích.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 08.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.
 • Onemocní-li dítě během dne při pobytu v mateřské škole, mají rodiče povinnost urychleně jej vyzvednout z mateřské školy a zajistit řádné lékařské ošetření.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost hradit stravné spolu s platbami za vzdělávací a školské služby ve stanoveném termínu.
 • Termíny plateb je nutné dodržovat i v době nemoci dítěte, či jiné nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.  
 • Zákonní zástupci (rodiče) a pověřené osoby mají povinnost dodržovat provozní dobu mateřské školy.
 • Zákonní zástupci (rodiče) nesmí vodit do objektu mateřské školy zvířata.
 • Pokud pověřená osoba vyzvedáváním dítěte narušuje závažným způsobem školní řád nebo provoz mateřské školy, může učitelka odepřít vydání dítěte této pověřené osobě.  Zákonný zástupce (rodič) dítěte potom bude vyzvedávat dítě sám nebo písemně pověří jinou osobu. Pokud toto neučiní a pověřená osoba bude dále narušovat závažným způsobem školní řád nebo provoz školy, může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci (rodiči) dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35, odst. 1, písm. b) školského zákona v platném znění. Zákonný zástupce  (rodič) tím, že pověří vyzvedáváním někoho, kdo narušuje školní řád nebo provoz mateřské školy, sám tak narušuje provoz mateřské školy.
 • O porušování provozu mateřské školy je vedena evidence.

Pravidla hodnocení dětí

 • Každé dítě má založenu svoji složku, kam jsou průběžně písemně zaznamenávány individuální výsledky jeho vzdělávání ve všech oblastech vývoje dítěte. U předškolních dětí jsou písemně zaznamenávány pokroky v jednotlivých oblastech vývoje, a to 1 x - 2x ve školním roce. Průběžně jsou zaznamenávány zajímavé postřehy, zejména v jaké oblasti je dítě nadané a naopak a v jaké oblasti potřebuje pomoci. Jde o důvěrný materiál sloužící pedagogovi k další práci, ale i jako podklad pro konzultace se zákonnými zástupci (rodiči) a jejich informovanost. Při pravidelných záznamech mohou být jednotlivé otázky konzultovány se zákonnými zástupci (rodiči) a zaznamenány rozdíly v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu.
 • Pro děti s odkladem povinné školní docházky je vypracováván individuální vzdělávací plán. Je to závazný pracovní materiál, který vzniká na základě spolupráce mezi pedagogy mateřské školy, pracovníky PPP a zákonným zástupcem (rodičem). Podkladem pro sestavení IVP jsou závěry z vyšetření PPP, průběžné pozorování dítěte a pedagogické posuzování a hodnocení úrovně dílčích funkcí v jednotlivých oblastech vývoje a následné stanovení vhodných metod a postupů při práci s dítětem. Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další efektivnější práci s dětmi.

Cíle předškolního vzdělávání
Při výchovně vzdělávací práci sledují pedagogové tyto rámcové cíle (záměry), které vycházejí z RVP PV:

 • rozvíjet dítě, jeho učení a poznání
 • osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získávat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Péče o zdraví dětí a jejich bezpečnost při vzdělávání a zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 • Pedagogické pracovnice zodpovídají za děti od doby jejich převzetí od zákonných zástupců (rodičů) nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je předají zákonným zástupcům (rodičům) nebo jimi pověřené osobě.
 • Zákonní zástupci (rodiče) dítěte se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytně nutné v areálu školy.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce.
 • V případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme zákonné zástupce (rodiče) a požadujeme vyzvednutí z kolektivu.
 • Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na ostatní zdravé děti v kolektivu.
 • Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost oznámit učitelce jakékoliv skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte, jež se událi i mimo mateřskou školu (alergie, mdloby, nevolnost, úraz, apod.) a podat zprávu v případě výskytu infekční nemoci v rodině.

Léky a léčebné prostředky ve škole nepodáváme.
Zákonní zástupci (rodiče) nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v mateřské škole – odpovídají za to, co mají děti v kapsách, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.), odpovídají za ošacení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knihy, hračky, potraviny, pantofle), které si děti berou s sebou do školy ( mohou např. zapříčinit úraz dítěte).
Zásady pro bezpečný provoz

 • Děti jsou začátkem školního roku seznámeny se zásadami chování v mateřské škole, kterými chrání zdraví své i ostatních dětí. Zásady jsou během školního roku průběžně zopakovávány.
 • Škola je po celou dobu provozu uzamčena, zákonní zástupci (rodiče) používají ke vstupu zvonek u vstupních dveří.
 • Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci (rodiče) ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě šatny dětí.
 • Při zajišťování akcí školy (např. různé výjezdy, výlety, apod.) rozhodne ředitelka mateřské školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 • Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník školy okamžitě zajistit první pomoc dítěti a hlásit úraz zákonnému zástupci (rodiči) dítěte.
 • Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky mateřské školy a je k nahlédnutí zákonným zástupcům. Zákonní zástupci (rodiče) v případě úrazu mají nárok na odškodnění.

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace
Součástí ŠVP je i preventivní program ochrany před sociálně patologickými jevy. Děti jsou přiměřenou formou jejich věku upozorňovány na možná nebezpečí:

 • kouření
 • požívání alkoholu a drog
 • rozmluvy či doprovody neznámých osob
 • závislosti na herních automatech
 • virtuální závislosti (nadměrné sledování televize a počítačových her)
 • jakýchkoliv projevů diskriminace

Ochrana majetku mateřské školy
Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání:

 • Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení dětí s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a předchází záměrnému poškozování majetku.

Povinnosti zákonných zástupců (rodičů) při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole:

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí jakékoli poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Tento školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce (rodiče), osoby jimi pověřené, všechny zaměstnance školy.

Celý školní řád je zveřejněn na přístupných místech ve škole - informativní nástěnka.
        
Školní řád nabývá účinnosti  01.01.2017

Zpracovala:    Kateřina Bakešová
ředitelka Mateřské školy Telnice

 • PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a pobyt v mateřské škole ukončuje ředitelka školy. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let do šesti let věku, po dohodě i děti mladší tří let. Nástup dítěte je od 01. září téhož kalendářního roku, kdy probíhá zápis. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita školy. Školní rok začíná 01. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Vzhledem k naší smíšené jednotřídní mateřské škole jsou ve třídě zařazeny děti různého věku (účinnost od 01.09.2017).

 

 • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od počátku dne, který následuje ke dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně. Začátek této doby je od 08.00 hodin. Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu. Zákonný zástupce (rodič) je povinnen dítě omlouvat nejpozději do 08.00 hodin a to osobně či telefonicky. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Absenci po té omlouvá písemnou formou ředitelce. (účinnost od 01.09.2017)

 

 • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Obvykle to bývá období  od 02.května do 16.května. Zápis zveřejní např. formou plakátů na budově školy a v blízkém okolí školy na veřejných místech v obci, na úřední desce zřizovatele, na webových stránkách školy či vyhlášením prostřednictvím místního rozhlasu Obecního úřadu Telnice.
"Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" včetně "Osobního spisu dítěte" obdrží zákonní zástupci (rodiče) nejpozději ve stanoveném termínu zápisu v mateřské škole.
Zákonní zástupci (rodiče) odevzdají zpět do mateřské školy "Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání" včetně "Osobního spisu dítěte", vše řádně a čitelně vyplněné, potvrzené dětským pediatrem a to do stanoveného termínu. K zápisu zákonní zástupci (rodiče) přinesou další dokumenty potřebné k řádnému zápisu (rodný list dítěte, rozhodnutí o odkladu školní docházky, občanský průkaz). Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to do 30-ti dnů od ukončení zápisu písemným rozhodnutím. Rozhodnutí bude doručeno poštovní službou nebo osobním předáním. Rovněž se zákonní zástupci (rodiče) mohou osobně informovat o výsledcích zápisu, a to ve stanoveném termínu přímo v kanceláři ředitelky školy. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštními právními předpisy - zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 5 v platném znění, § 50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění a v souladu s platnými kritérii.

 

 • NÁSTUP A DOCHÁZKA DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem (rodičem) dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech. Při nástupu do mateřské školy může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole (§ 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), nejdéle však na dobu 3 měsíců. Zákonní zástupci (rodiče) dětí s odkladem povinné školní docházky odevzdají v mateřské škole "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky", o kterém rozhodl příslušný ředitel(ka) základní školy. Zákonní zástupci (rodiče) dětí odevzdají řádně, čitelně a pravdivě vyplněný "Osobní spis dítěte" a "Žádost o přijetí" s potvrzením dětského pediatra. Dojde-li v průběhu docházky do mateřské školy ke změnám, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni neprodleně tyto změny nahlásit ředitelce nebo učitelce (např. změna zdravotní pojišťovny, tel. čísla, bydliště, případná změna zaměstnání a tel. čísla do zaměstnání, změna zdravotního stavu dítěte).
Při nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zákonní zástupci (rodiče) informováni o výši, způsobu a termínech platby za stravné, za vzdělávací a školské služby, a to na informativní schůzce a dále pak formou oznámení na nástěnce  a na webových stránkách školy. Stravné spolu s platbami za vzdělávací a školské služby se hradí v hotovosti na celý měsíc vždy v jednom předem určeném dni v měsíci u vedoucí školní jídelny. Dle zájmu zákonných zástupců (rodičů) je možné výše uvedené platby hradit formou bankovního převodu, kdy zájemce obdrží od vedoucí školní jídelny číslo účtu, variabilní a konstantní symbol. V následujícím měsíci provede vedoucí školní jídelny vyúčtování a odečte odhlášené obědy z předchozího měsíce. Termíny plateb je nutné dodržovat i v době nemoci dítěte, či jiné nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Úhrada za vzdělávací a školské služby je v souladu s předpisy a směrnicí o úplatě za vzdělávání a školské služby.
Docházka do mateřské školy – zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 08.00 hodin, neboť v 08.00 hodin se mateřská škola zamyká.
Docházka do mateřské školy je po předchozí dohodě s ředitelkou školy možná i během celého dne, avšak přítomnost dítěte musí být zřejmá do 08.00 hodin vzhledem k nutnosti normování potravin.
Omlouvání dětí - zákonní zástupci (rodiče) omlouvají dítě z předškolního vzdělávání telefonicky pouze do 08.00 hodin. Delší nepřítomnost dítěte na předškolním vzdělávání nahlásí zákonní zástupci (rodiče) nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost dítěte delší než 14 dnů, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit písemně. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.
Do mateřské školy docházejí děti v dobrém zdravotním stavu, bez vnějších známek akutního onemocnění. Jsou-li nemocné, přeruší docházku, aby neohrožovaly zdraví ostatních dětí. Zákonní zástupci (rodiče) dítěte jsou povinni neprodleně hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotním stavu dítěte.
Pokud dítě při příchodu do mateřské školy jeví známky onemocnění (např. nachlazení, teplota, silná rýma, nepravidelné bolesti apod.), pedagogický pracovník konzultuje jeho zdravotní stav se zákonným zástupcem (rodičem) a může odmítnout takto nemocné dítě přijmout do mateřské školy.
Pedagogický pracovník ani jiný zaměstnanec mateřské školy není oprávněn podávat dítěti během jeho pobytu ve škole jakékoliv léky.  

 

 • ADAPTAČNÍ ŘÁD

Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Dohodou mezi zákonným zástupcem (rodiči) a pedagogickými pracovnicemi o jednotném působení na dítě, získání informací o oblíbené činnosti, hračce, návycích, zdravotním stavu apod. Individuální pohovory se zákonnými zástupci (rodiči) – průběžně, dle potřeby. První dny bude dítě v mateřské škole přítomno jen do oběda (svačiny, apod.). Možnost část dne (po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou) strávit v mateřské škole spolu se zákonnými zástupci (rodiči). Příprava dětí na docházku do základní školy – pohovorem, návštěvou v základní škole (před zápisem), návštěva učitelky ze základní školy v mateřské škole.

 

 • UKONČENÍ DOCHÁZKY

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce (rodiče) dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:
V průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. Dítě se bez omluvy zákonného zástupce (rodiče) nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
Zákonný zástupce (rodič) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání a školské služby nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
Zákonný zástupce, rodič (a jím pověřené osoby) závažným způsobem opakovaně narušuje školní řád a provoz mateřské školy.
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Dohodou mezi zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou školy o ukončení na vlastní žádost podanou písemně – např. změna bydliště, apod.

 

 • ORGANIZACE DNE

Organizace dne v mateřské škole je uvolněná a vychází z potřeb dětí. Je volena dostatečně pružně a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuálně změněné potřeby. Je plně v kompetenci učitelek.

Pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
Do organizace dne jsou zařazovány aktivity, které podněcují k intenzivnímu prožitku, experimentování, je využíváno plánovaných i neplánovaných situací k učení (RVP).
Je dodržována doba mezi jednotlivými jídly, nesmí přesáhnout 3 hodinový interval.
Doba pobytu venku je zpravidla 1,5 hodiny dopoledne, v zimním i letním období lze dobu upravit s ohledem na venkovní teploty nebo vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách. Doba odpoledního odpočinku je přizpůsobována potřebám spánku a věku dětí. Pro nespavé děti je tato doba využita k jinému klidovému programu.
Dodržuje se pitný režim, každé dítě má svůj hrnek a samo se obsluhuje u termosu s pitím. Dětem jsou podávány kromě ovocných čajů i vitaminové nápoje, nápoje obohacené o jód, s nižším obsahem cukrů, apod.  

 

 • UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla po dobu 5 týdnů. Rozsah přerušení oznámí ředitelka zákonným zástupcům (rodičům) nejpozději 2 měsíce před uzavřením mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Dále se mateřská škola uzavírá o vánočních prázdninách.
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném shora. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 • STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem (rodičem) dítěte způsob a rozsah stravovaní dítěte. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Po dohodě a nahlášení dřívějšího odchodu(nejdéle do 08.00 hodin) si lze dítě vyzvednout po obědě. Každé dítě má nárok na odebrání nanejvýš jednoho hlavního jídla (oběd) a dvou doplňkových jídel (přesnídávka a svačina) denně. Stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí ve školním zařízení, proto nebude brán zřetel na výjimečné dřívější odchody dětí (po obědě) a nebude jim z hygienických důvodů vydávána svačina dříve. Z hygienických důvodů se neomluvené obědy nevydávají k odnášení z mateřské školy. Do mateřské školy je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýchkoliv potravin a tekutin, zejména vlastních svačin (dítětem nebo jeho zákonným zástupcem, rodičem).
Stravné se hradí v hotovosti nebo bankovním převodem vždy v jednom určeném dni v měsíci u vedoucí školní jídelny. Termín je nutné dodržovat i v případné nepřítomnosti dítěte v tomto dni. Výši úhrady za stravování určí ředitelka společně s vedoucí školní jídelny podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění platných předpisů.  

 

 • ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ  A ŠKOLSKÉ SLUŽBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., § 123 v platném znění a vyhlášky o předškolním vzdělávání, se stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, forma úhrady, doba úhrady, osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za nezaplacení. Úplata je vybírána vždy v běžném měsíci společně se stravným u vedoucí školní jídelny nebo je možnost její úhrady bankovním převodem. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce.

 

 • OSTATNÍ INFORMACE

Cenné věci a hračky:
Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti do mateřské školy nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, neboť při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. Mateřská škola nezodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní.

Home