Školní vzdělávací program

SE SKŘÍTKY DO POHÁDKY

2023 - 2026

 

PODZIM

 

specifický cíl:

 

POHÁDKY OD SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

 • Vítá nás podzim
 • Kouzelný podzim
 • Podzim v lese i na zahradě

 

Seznámit děti s novým prostředím mateřské školy. Vytvořit vstřícné, přátelské a podnětné prostředí. Společně vytvořit pravidla pro společný příjemný pobyt v MŠ. Uvědomovat si význam rodiny, charakteristika a postavení jejích členů, rozdíl mezi rodinou a MŠ, podporovat vzájemné vztahy. Seznámit děti se zákonitostmi přírody v lese i na zahradě, poznávat hlavní znaky podzimu, změny počasí, nemocí na podzim a jejich prevenci - důležitost vitamínů pro naše zdraví. Zaměření se na význam ovoce a zeleniny pro lidské zdraví. Základy dopravní výchovy.

 

 

ZIMA

 

specifický cíl:

ZA POHÁDKOU SE SKŘÍTKEM ZIMNÍČKEM

 • Čas Vánoc
 • Skřítkovy radovánky
 • Skřítkovy starosti

 

Seznámit děti s lidovými tradicemi, přiblížit atmosféru adventu - Vánoc, Nového roku, Tří Králů. Charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu, počasí, činnosti v zimě - zimní sporty. Přes zimní sporty vedeme děti k poznání, že je pohyb důležitý, ale je nutno dbát na své zdraví a bezpečnost. Rozvoj pohybových dovedností a procvičování jemné motoriky. Získání poznatků o Masopustu. Podporovat přátelství, společně sdílet prožitky, spolupracovat.

 

JARO

 

specifický cíl:

SKŘÍTEK JARNÍČEK A JEHO POHÁDKY

 • Příroda s Telníčkem
 • Rodina skřítka Telníčka
 • Skřítci slaví svátek

 

Vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě, která je obklopuje. Učit děti poznávat krásu živé a neživé přírody. Poznávat hlavní znaky jara, život zvířat a rostlin v tomto období. Seznámení dětí s velikonočními oslavami. Březen - měsíc knihy, hledáme v knize pobavení, poučení, poznáváme jak s ní zacházet. Tvořivě pracujeme s příběhem/pohádkou. Tradice pálení čarodějnic. S využitím svátku matek prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, sobě navzájem. Všímat si kvetoucí přírody, pokud to jde s činnostmi se přesouváme co nejvíce do přírody. Poznatky o hospodářských zvířatech, povoláních, rostlinách. Rozvoj pohybových dovedností a procvičování jemné motoriky.

 

LÉTO

 

specifický cíl:

POHÁDKOVÉ LÉTO SE SKŘÍTKEM LETNÍČKEM

 • Hraní nás baví 
 • Hurá prázdniny

 

Zdokonalovat u dětí znalosti o naší zemi, učit se mít zájem o poznání jiných zemí. Poznatky o Zemi jakožto planetě, vesmíru. Rozvoj pohybových dovedností a procvičování jemné motoriky. Oslava dne dětí. Seznámení s různými dopravními prostředky, dopravní výchova. Poznávat různé druhy letních sportů, upozorňovat na bezpečí při nich.

   Tato témata a podtémata nejsou striktně omezena časem. Některá část se probírá déle, některá kratší dobu. Záleží na tom, co dětem přináší, jak reagují, co je zajímá, či nezajímá. Většinou se podtématem zabýváme něco přes měsíc, aby byla i časová návaznost na různé zvyky a znaky hlavně ročních období.

   S tématy a podtématy se prolínají ještě další cíle a záměry výchovně vzdělávací činnosti, které souvisí především s adaptací dětí, se zásadami slušného chování, se zdokonalováním různých návyků, obsluhy a sebeobsluhy. S rozvojem citů a pocitů dítěte, s dodržováním pravidel při dané činnosti na různých místech. Snažíme se zařadit cíle a záměry od nejjednodušších ke složitějším.

   Pro zákonné zástupce (rodiče), po dohodě s učitelkou na třídě, je k nahlédnutí podrobný školní vzdělávací program.

Home