Úřední deska

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation).

   Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpravidla zpracovává osobní údaje těchto subjektů: dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců, a to ze tří důvodů: zákonný důvod, oprávněný zájem správce nebo na základě informovaného souhlasu subjektu.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky: b2sk2ek
  • e-mailu na adresu: mstelnice-ul@seznam.cz
  • poštou na adrese: MŠ Telnice, příspěvková organizace, Telnice 83, 403 38 Telnice

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

   Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě nařízení EU č. 2016/679 podle článku 37, odst.7. uvádíme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Příjmení a jméno: KOMÁREK Marek
Telefon:  
E-mail:  marek.komarek@sms-sluzby.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - RODIČE

1. Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání: 
Ředitelka MŠ v návaznosti na novelu školského zákona a školního řádu je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce (rodič) je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

2. Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 8.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy - ŠKOLNÍ ŘÁD

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - stanovena na 450,00 Kč / měsíčně / 1 dítě
(zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání-školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

   Finanční prostředky získané z úplaty budou použity i nadále na rozvoj předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Vzdělávání v posledním (povinném) ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dětem starším pěti let bezúplatně, podle novelizovaného ustanovení školského zákona od 01.09.2017. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání bezplatné.

 

2. FINANČNÍ LIMIT NA NÁKUP POTRAVIN - dle vyhlášky č. 272/2021 Sb. o školním stravování, v platném znění
              A) strávníci do 6 let                                  40,00 Kč (polodenní 31,00 Kč)
              B) strávníci 7-10 let                                 44,00 Kč (polodenní 34,00 Kč)

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku A) do 6 let a B) 7-10 let. 

 

Nabývá účinnosti: 01. ledna 2023     
                                                              Kateřina Bakešová, ředitelka Mateřské školy Telnice

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024
podzimní prázdniny 26.10.2023 - 27.10.2023

MŠ otevřena

vánoční prázdniny 23.12.2023 - 02.01.2024 MŠ uzavřena
ukončení I.pololetí 31.01.2024 MŠ otevřena
pololetní prázdniny 02.02.2024 MŠ otevřena
jarní prázdniny 04.03.2024 - 10.03.2024 MŠ otevřena
velikonoční prázdniny 28.03.2024 - 01.04.2024

MŠ otevřena

uzavřeno 29.03. - 01.04.2024

ukončení II.pololetí 28.06.2024 MŠ otevřena
letní prázdniny 29.06.2024 - 01.09.2024

MŠ uzavřena

08.07.2024 - 09.08.2024

CO ZNAMENÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO VAŠE DÍTĚ?
Vstup Vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Nelze na ni pohlížet jako na předstupeň nebo přestupní stanici před školní docházkou. Pro vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:

  • Jako matka a otec nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici.
  • Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí.
  • Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí.
  • Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem.
  • Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu rytmu.
Home